บทเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษา

บทเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษา

ในปัจจุบันการเรียนการสอน จำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีมาใช้ เพราะการศึกษาสามารที่จะเรียนไดทุกสถานที่ ไม่จำกัดเวลา สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

Read More

เกี่ยวกับวิทยาลัย

เกี่ยวกับวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ที่ได้จัดทำ

Read More

นายบรรลือศักดิ์ มานาดี

นายบรรลือศักดิ์ มานาดี

ติดต่อสายตรง ผู้อำนวยการวิทยาลัย

Read More

ยาเสพติด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 เพื่อให้นักเรียนตะหนักถึงภัยของยาเสพติด Read more [...]

การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ในการทำผลิตภัณฑ์ขนมปังแซนด์วิช

ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์            การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ในการทำผลิตภัณฑ์                                                 Read more [...]

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา