ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องพักโรงแรม และครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสาขาคหกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)