ประเมินศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

คณะกรรมการประเมิน อศจ.ชัยภูมิ ได้มาประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ