ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ของ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

โครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์