กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 เพื่อให้นักเรียนตะหนักถึงภัยของยาเสพติด

ยาเสพติด

ยาเสพติด