การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ในการทำผลิตภัณฑ์ขนมปังแซนด์วิช

ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์            การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ในการทำผลิตภัณฑ์

                                                 ขนมปังแซนด์วิช

ผู้จัดทำ                                     นางสาวศิริลักษณ์  เสือจันทร์  นางสาวทัศนีย์  สิมาชัย  นายสรัญ  แก้วอินตา

ครูที่ปรึกษา                               นางสาวธิรณี  แสวงนาม นางวิภา  กาญจนกิ่ง  นางสาวบุษบา  นามวิจิตร 

ปีที่จัดทำ ปีการศึกษา               2561

สถานศึกษา                             วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

 

 

บทคัดย่อ

 

การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ในการทำผลิตภัณฑ์ขนมปังแซนด์วิช  มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวสาลีกับแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ในการขึ้นรูปขนมปังโดยใช้แป้งข้าวหอมมะลิเป็นตัวเพิ่มแต่งความหอม และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังแซนด์วิช ให้เป็นตำหรับอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารและผู้บริโภคให้การยอมรับ  โดยมีขั้นตอนในการศึกษา 3 ขั้นตอนคือ  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวหอมมะลิ และขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมปังแซนด์วิช  ผลการศึกษาพบว่า แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่สามารถใช้เป็นแป้งผสมร่วมกับแป้งข้าวสาลีในการทำขนมปังได้ โดยมีอัตราส่วนที่เหมาะสมที่แป้งข้าวสาลี 250 กรัม แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ 100 กรัม   เนื่องจากเมื่อนำไปขึ้นรูปขนมปังแล้วได้เนื้อสัมผัสขนมปังที่มีลักษณะดี เหนียว นุ่ม เนื้อละเอียด ขนมปังพองฟูได้ดี

แป้งข้าวหอมมะลิ ทำให้ขนมปังมีความหอมแต่จะทำให้เนื้อขนมปังมีความแน่น และไม่เหนียวนุ่ม และสัดส่วนของแป้งข้าวหอมมะลิที่เหมาะสมอยู่ที่ 50 กรัม เมื่อใช้แป้งข้าวสาลี 250 กรัม และแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ 100 กรัม ที่สัดส่วนนี้จะยังคงทำให้ลักษณะเนื้อขนมปังมีความเหนียวนุ่มและมีกลิ่นหอมของข้าวหอมมะลิ

ผู้บริโภคพึงพอใจ มีความชอบโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์ขนมปังแซนด์วิช สูตรที่ 3  โบโลน่า   สูตรที่ 2  ปูอัด  ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 และ 4.00 ตามลำดับ ระดับความพึงพอใจมาก  และสูตรที่ 1  คาโบนาล่า  ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.40  ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง

ผลิตภัณฑ์ขนมปังแซนด์วิชสูตรปูอัด

ผลิตภัณฑ์ขนมปังแซนด์วิชสูตรคาโบนาล่า

ผลิตภัณฑ์ขนมปังแซนด์วิชสูตรโบโลน่า