MOU วษท.ชัยภูมิกับฟาร์มโคนมโทนี่และฟาร์มลุงบอล

MOU วษท.ชัยภูมิกับฟาร์มโคนมโทนี่และฟาร์มลุงบอล ในระบบการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อใช้เป็นสถานฝึกงานของนักเรียน

MOU