ศูนย์ฝึก รด. จังหวัดชัยภูมิ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ได้เป็นสถานที่ฝึก รด. ภาคปฎิบัติ ของจังหวัดชัยภุมิ ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 11 กันยายน 2562

ภาพกิจกรรมการฝึก รด.      31 สิงหาคม 2562        31 สิงหาคม – 10 กันยายน 2562