สัมนาสมาชิก อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ไดจัดสัมนาสมาชิก อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2562