ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการห้องพักโรงแรมและครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสาขาคหกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)